Cílem těchto projektů je snížit celkovou cenu samotných projekčních prací a zkrátit jejich trvání. I když se zdá, že se na pozemek dá umístit libovolný typ domu, není tomu tak. Typový dům může být „sériově“ vyráběny projekt, nicméně jeho osazení na pozemku ve vztahu ke světovým stranám, krajině, okolní zástavbě a napojení na veřejnou infrastrukturu vyžaduje individuální přístup. Osazení na pozemku se provádí na základě podkladů a to polohopisného a výškopisného zaměření vč. polohy inženýrských sítí nebo jiných zařízení v cizím majetku a souvisejících ochranných pásem, či věcných břemen. Podkladem je dále geologický průzkum pro stanovení druhu podkladu a protokol o vyhodnocení radonového indexu v místě stavby RD. Další stavební objekty jako přípojky, zpevněné plochy, dešťové vsaky, oplocení pozemku, sjezd na pozemek a podobné objekty mimo RD nejsou předmětem typového projektu.